logo ausum cloud

Governança

A Ausum Cloud, integrem l'ètica i el compliment normatiu en tot el que fem.

El nostre "Codi Ètic" és el mapa que guia les nostres accions, incloent principis d'integritat, respecte i responsabilitat. La nostra estratègia de "Cumpliment" garanteix que complem totes les lleis i regulacions, mantenint alts estàndards ètics en cada aspecte del nostre negoci.

Gràcies per ser part d'una comunitat que valora l'ètica i el compliment normatiu.

Des de la seva constitució el 2016, l'activitat d'ALTURA CLOUD, S.L. (AUSUM CLOUD) ha estat guiada per la necessitat d'oferir als seus clients productes i serveis de màxima qualitat

Aquest compromís amb la qualitat s'ha combina amb la implicació en els avenços tecnològics del sector en què opera AUSUM CLOUD i amb la seguretat i la salut laboral dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves activitats i processos. Amb aquest objectiu i amb l'esforç, compromís i integritat de qui treballen i col·laboren amb AUSUM CLOUD, l'empresa ha assolit una elevada reputació, que requereix una atenció i una exigència contínues. Accionistes, clients, proveïdors i la societat en general exigeixen cada dia majors nivells de responsabilitat a les empreses. Donar una resposta eficaç a aquestes exigències constitueix una de les claus de la reputació d'AUSUM CLOUD. Cada persona vinculada a AUSUM CLOUD pot influir-hi a través de les relacions que estableix en la seva activitat diària. Depèn de tots mantenir aquesta reputació actuant amb integritat, responsabilitat i respecte.

Per tot el que s'ha dit, AUSUM CLOUD disposa d'un codi ètic amb l'objectiu de donar a conèixer al grup humà de l'empresa, als clients, socis i proveïdors els valors i els principis generals que han de servir de guia per regir la seva activitat laboral i professional relacionada amb l'empresa. Els valors i principis continguts en aquest codi han d'inspirar en tot moment la conducta dels membres de l'equip d'AUSUM CLOUD i establir els límits de determinades actuacions. Mitjançant el codi ètic, AUSUM CLOUD pretén garantir una actuació ètica en el desenvolupament de les seves activitats, més enllà del compliment obligatori de l'ordenament jurídic. Això només serà possible amb el seguiment estricte dels principis ètics i valors corporatius per part de tots els seus professionals i col·laborant només amb empreses que compartissin els nostres alts nivells ètics i de responsabilitat corporativa. ACCÉS AL CANAL Qualsevol empleat d'AUSUM CLOUD o persona d'un grup d'interès de l'empresa (accionistes, clients, proveïdors...) podrà denunciar les presumptes infraccions que detecti d'aquest codi ètic, dirigint-se al Gestor Ètic, amb l'adreça de correu electrònic canaletico@ausum.cloud o bé a la següent adreça:

El sistema assegura la confidencialitat en totes les seves fases i garanteix l'absència de conseqüències negatives per al denunciant.

iso logo
g-cert
ias logo